ขั้นตอนการเขียนแผนการตลาด Marketing Plan อย่างละเอียด

ขั้นตอนการเขียนแผนการตลาด

แผนการตลาด (Marketing Plan) คือ แผนที่เอาไว้อธิบายถึงแนวทางการดำเนินงานทางการตลาดของธุรกิจ ซึ่งจะครอบคลุมตั้งแต่การวิเคราะห์สถานการณ์ เหตุการณ์ในปัจจุบัน การกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของแผนการตลาด ไปจนถึงการกำหนดกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ แผนการตลาดที่ดีจะช่วยให้ธุรกิจสามารถดำเนินกิจกรรมทางการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

ส่วนประกอบของแผนการตลาด

1. บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)

บทสรุปผู้บริหารเป็นส่วนที่มีความสำคัญที่สุดในแผนการตลาด เพราะจะเป็นสิ่งที่ผู้บริหารและนักลงทุนอ่านเพื่อพิจารณาว่าแผนการตลาดนั้นมีความคุ้มค่าหรือไม่ บทสรุปผู้บริหารควรมีเนื้อหาดังนี้

 

 • สรุปวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางการตลาด
 • สรุปกลยุทธ์การตลาดหลัก
 • สรุปแผนปฏิบัติการหลัก
 • สรุปงบประมาณและทรัพยากรที่จำเป็น
 • 2. การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน (Situational Analysis)

  การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการทำแผนการตลาด เพราะจะช่วยให้ธุรกิจเข้าใจสภาพแวดล้อมทางการตลาดในปัจจุบันและสามารถระบุจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของธุรกิจ หรือเรียกว่า SWOT Analysis ได้ การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันควรครอบคลุมถึงข้อมูลต่อไปนี้

 • ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ ได้แก่ ประวัติความเป็นมา โครงสร้างองค์กร ผลิตภัณฑ์และบริการ กลยุทธ์ทางการตลาดในปัจจุบัน
 • ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า ได้แก่ พฤติกรรมการซื้อ ความต้องการ ความสนใจ
 • ข้อมูลเกี่ยวกับคู่แข่ง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์และบริการ กลยุทธ์ทางการตลาด
 • ข้อมูลเกี่ยวกับตลาด ได้แก่ แนวโน้มของตลาด โอกาสและอุปสรรค
 • 3. การกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ (Goals and Objectives)

  การกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์เป็นขั้นตอนสำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งของการทำแผนการตลาด เป้าหมายทางการตลาดควรมีความชัดเจน วัดผลได้ มีความเกี่ยวข้องกันกับธุรกิจและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของธุรกิจโดยรวม

   

  ตัวอย่างการกำหนดเป้าหมายทางการตลาด

 • เพิ่มยอดขาย 10%
 • เพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดเป็น 20%
 • เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ 3 ผลิตภัณฑ์

 • ตัวอย่างการกำหนดวัตถุประสงค์ทางการตลาด

 • เพิ่มจำนวนลูกค้าใหม่เป็น 10,000 ราย
 • เพิ่มยอดขายออนไลน์เป็น 50%
 • เพิ่มการรับรู้ถึงแบรนด์เป็น 80%
 • 4. การกำหนดกลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategies)

  การกำหนดกลยุทธ์การตลาดเป็นขั้นตอนที่ระบุแนวทาง และ วิธีการดำเนินงานในการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของแผนการตลาด กลยุทธ์การตลาดที่ดีนั้นควรที่จะมีการวางแผนให้รอบคอบ และจะต้องมีการประสานงานกันระหว่างแผนก

  กลยุทธ์การตลาดหรือ 4p สามารถแบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลัก

   

  1. กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ (Product Strategy) ครอบคลุมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิม การกำหนดคุณสมบัติและคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์
  2. กลยุทธ์ราคา (Price Strategy) ครอบคลุมถึงการกำหนดราคาของผลิตภัณฑ์ การกำหนดส่วนลดและโปรโมชั่น
  3. กลยุทธ์ช่องทางการจัดจำหน่าย (Place Strategy) ครอบคลุมถึงการเลือกช่องทางการจัดจำหน่ายที่เหมาะสม เช่น ค้าปลีก ค้าส่ง ออนไลน์
  4. กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาด (Promotion Strategy) ครอบคลุมถึงการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการไปยังกลุ่มเป้าหมาย เช่น การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย

   

  สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาด 4p

  ส่วนประกอบแผนการตลาด

  5. แผนปฏิบัติการ (Action Plan)

  แผนปฏิบัติการเป็นขั้นตอนที่จะต้องระบุรายละเอียดของการดำเนินการต่างๆ ที่จะใช้ในการดำเนินแผนการตลาด แผนปฏิบัติการควรที่จะครอบคลุมถึงระยะเวลา งบประมาณ และทรัพยากรที่ต้องใช้

   

  โดยแผนปฏิบัติการควรจะต้องมีการระบุรายละเอียดดังนี้

 • กิจกรรมการตลาดที่จะดำเนินการ
 • ระยะเวลาดำเนินการ
 • งบประมาณที่ใช้
 • ทรัพยากรที่ต้องใช้
 • 6. การวัดผล (Metrics)

  การวัดผลเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการทำแผนการตลาด เป็นการระบุตัวชี้วัดที่ใช้ในการวัดผลของแผนการตลาด ตัวชี้วัดควรมีความชัดเจน วัดผลได้ และสอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ทางการตลาด

   

  ตัวชี้วัดที่ใช้ในการวัดผลลัพธ์ของแผนการตลาดสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่

  1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ เป็นตัวชี้วัดที่วัดผลได้โดยใช้ตัวเลข ปกติมักจะใช้ในการดูผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม เช่น ยอดขาย ต้นทุน จำนวนลูกค้ารายใหม่ เป็นต้น

  2. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ เป็นตัวชี้วัดที่วัดผลได้โดยใช้คำอธิบาย ความรู้สึกหรือเกณฑ์ในการประเมิน เช่น ความพึงพอใจของลูกค้า แบรนด์ดิ้ง เป็นต้น

  ตัวอย่างการเขียนแผนการตลาด Marketing Plan ธุรกิจร้านคาเฟ่

  ร้านคาเฟ่

  วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน

 • ข้อมูลธุรกิจร้านกาแฟแห่งนี้เปิดดำเนินการมาประมาณ 5 ปี ตั้งอยู่ใกล้ชุมชน มีลูกค้าประจำประมาณ 500 คน ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาและพนักงานออฟฟิศ
 • ข้อมูลลูกค้าส่วนใหญ่ของร้านกาแฟแห่งนี้เป็นนักศึกษาและพนักงานออฟฟิศ อายุประมาณ 18-35 ปี มีรายได้ปานกลาง
 • ข้อมูลคู่แข่งในละแวกใกล้เคียงมีร้านกาแฟขนาดเล็กประมาณ 5 ร้าน แต่ละร้านมีจุดแข็งและจุดอ่อนที่แตกต่างกัน
 • ข้อมูลเกี่ยวกับตลาดกาแฟ มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่ในวัยเรียนและทำงาน
 • การกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์

  เป้าหมาย
 • เพิ่มยอดขาย 10% ภายใน 1 ปี
 • วัตถุประสงค์
 • เพิ่มจำนวนลูกค้าใหม่เป็น 1,000 คน
 • เพิ่มยอดขายออนไลน์เป็น 20%
 • เพิ่มการรับรู้ถึงแบรนด์ในหมู่นักศึกษาและพนักงานออฟฟิศและระแวกใกล้เคียง
 • การกำหนดกลยุทธ์การตลาด

 • ผลิตภัณฑ์ พัฒนาเมนูกาแฟใหม่ ๆ ที่น่าสนใจและตรงกับความต้องการของลูกค้า
 • ราคา กำหนดราคากาแฟให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
 • ช่องทางการจัดจำหน่าย เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายออนไลน์
 • ส่งเสริมการตลาด เน้นการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ใช้บัตรสะสมแต้ม จัดโปรโมชั่นสำหรับวันเกิด
 • แผนปฏิบัติการ

 • เปิดตัวเมนูใหม่ใช้เวลา 2 เดือน
 • เข้าร่วมงานกิจกรรมหรือออกอีเว้นในงานต่างๆ
 • เพิ่มช่องทางขายออนไลน์ภายใน 1 เดือน
 • ทำแคมเปญโฆษณาออนไลน์ 2 เดือน
 • ใช้งบประมาณ 20,000 บาท
 • การวัดผล

  สมมุติว่าหลังจากดำเนินแผนการตลาดตามที่กำหนดไว้ พบว่ายอดขายของร้านกาแฟแห่งนี้เพิ่มขึ้น 12% ภายใน 1 ปี ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ สาเหตุที่ทำให้แผนการตลาดประสบความสำเร็จ คือ ร้านกาแฟแห่งนี้ได้วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันอย่างละเอียด และกำหนดกลยุทธ์การตลาดที่สอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ทางการตลาด โดยเน้นการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดีย ซึ่งเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ